آلبوم من ◂ استاد حجّت الاسلام دکتر علی شیروانی
استاد مشاور پایان نامه "هدف بعثت پیامبران (بررسی و نقد رویکردهای مختلف)" در دوره کارشناسی ارشد