آلبوم من ◂ استاد دکتر محمّد محمّد رضایی
استاد بزرگوار دروس "تاریخ فلسفه اسلامی" و "تاریخ فلسفه غرب" در دوره کارشناسی ارشد