آلبوم من ◂ استاد شهید مرتضی مطهری رضوان الله علیه
استاد شهید ، اولین و مهمّترین استاد من است هر چند توفیق حضور در کلاس هایش را نیافتم ولی آثار علمی او قفل هزارها شبهه را برایم گشود...