منابع سبک زندگی اسلامی
57 بازدید
تاریخ ارائه : 1/26/2013 10:05:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم

سبک زندگی اسلامی چیست و چه ویژگی هایی دارد؟ اگر بخوبی هدف از زندگی را بر اساس بینش اسلامی تبیین کنیم آنگاه می شود سبک زندگی اسلامی را نیز تحلیل و تفسیر کرد.

پرسش: برای درس سبک زندگی اسلامی چه منابعی وجود دارد؟

بهترین منبع کدام است؟

پیشنهاد:

برای تدریس سبک زندگی اسلامی شایسته است که به منابع اصیل اسلامی مراجعه کنیم. و کتاب ارزشمند " مفاتیح الحیاة " حضرت استاد آیت الله عبدالله جوادی آملی - دامت برکاته - در این زمینه بسیار مناسب و سودمند است.

در سبک زندگی اسلامی باید ارتباطات چندگانه انسانی مورد توجه قرار بگیرد: اولین و مهمترین ارتباط "ارتباط انسان با خدا" است که در کتاب های ادعیه مانند مفاتیح الجنان جناب عالم ربانی حاج شیخ عباس قمی رضوان الله علیه آمده است. و اما ارتباط های دیگر در کتاب مفاتیح الحیاة - که جلد دوم مفاتیح الجنان محسوب می شود - به صورت پنج بخش مورد توجه قرار گرفته است:

بخش اول- تعامل انسان با خود

بخش دوم- تعامل انسان با همنوعان

بخش سوم- تعامل مردم و نظام اسلامی 

بخش چهارم- تعامل انسان با حیوان

بخش پنجم- تعامل انسان با خلقت زیست محیطی