نظریّه های عاشورا (6) نظریّه نفی بیعت
46 بازدید
تاریخ ارائه : 10/1/2012 9:31:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

نظریّه های عاشورا (6) نظریّه نفی بیعت

بیان: بر اساس این نظریه، پاسخ این پرسش که " چرا امام حسین علیه السلام قیام کرد؟ " روشن است: یزید بیعت می خواست و امام حسین علیه السلام هرگز حاضر به همکاری نبود. او نمی توانست با شخص ناشایست و فاسقی چون یزید همراه شود.

نقد: از نظر تاریخی ، قطعی و مسلّم است که یک- بعد از مرگ معاویه ، یزید از امام حسین ع درخواست بیعت کرد. دو- حضرت امام حسین علیه السلام این بیعت را با قاطعیت تمام ردّ کرد و به هیچ وجه نپذیرفت و فرمود : " مثلی لایبایع مثله. ". ولی پرسش مهمّ اینجاست: آیا نفی بیعت با یزید ملازم با قیام بر ضدّ اوست؟ آیا امام حسین ع نمی توانست بیعت با یزید را نپذیرد ولی إقدام به مبارزه مسلحانه با او نکند؟! یعنی کسی که بیعت با یزید را نمی پذیرفت هیچ راهی جز جنگ نداشت؟!

به نظر می رسد عکس العمل منفیِ " ردّ درخواست بیعت " به تنهایی نمی تواند قیام امام حسین علیه السلام را به طور کامل تبیین کند و اهداف آن را بدرستی آشکار سازد و باید به دنبال هدف های دیگری گشت که خود امام حسین علیه السلام بیان کرده است.

استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب حماسه حسینی، نظریّه نفی بیعت را نیز مطرح و نقّادی کرده است.