طرح درس "روش شناسی حکمت متعالیه"
162 بازدید
تاریخ ارائه : 9/17/2012 9:45:00 AM
موضوع: فلسفه

"در بین نظریه های هشت گانه مطرح شده درباره روش شناسی فلسفه صدرالمتألهین شیرازی؛ قابل دفاع ترین این نظریه ها، نظریه رهیافت میان رشته ای است که دکتر احد فرامرز قراملکی بعد از نقد نظریه های مخالف، آن را به صورت نظریه پردازی به معنای دقیق کلمه در کتاب "روش شناسی فلسفه ملاصدرا" عرضه و تبیین کرده است."

روش شناسی حکمت متعالیه

طرح درس روش شناسی حکمت متعالیه

هدف :شناسایی و سنجش روش پژوهش در فلسفه صدرالمتألهین شیرازی و پاسخ به پرسش های مطرح در این مورد

مقدمه: حکمت متعالیه چیست؟ و چه تشابه و تمایزهایی در مقایسه با سایر جریانها و گرایش های فلسفی دارد؟

هنوز این سؤال مطرح و زنده است و به دنبال جوابی روشمند و عالمانه می گردد.

سرفصل های درس روش شناسی حکمت متعالیه:

فصل 1- نظریه اول: التقاط (نظریه مخالفان فلسفه)

فصل 2- نظریه دوم: آمیزه مشاء و اشراق (نظریه هانری کربن)

فصل 3-نظریه سوم: فلسفه عرفانی (نظریه پیروان مکتب تفکیک)

فصل 4- نظریه چهارم: اندیشه کلامی فلسفی (نظریه ؟)

فصل 5- نظریه پنجم: تنوع ابزار در مقام شکار (نظریه سید مصطفی محقق داماد)

فصل 6- نظریه ششم: زبان برتر (نظریه مهدی حائری یزدی)

فصل 7- نظریه هفتم: از ایستار فلسفی تا ایستار قرآنی (نظریه محمّد رضا حکیمی)

فصل 8- نظریه هشتم: رهیافت میان رشته ای (نظریه احد فرامرز قراملکی)

نقد و نظر:

در بین نظریه های هشت گانه مطرح شده؛ قابل دفاع ترین این نظریه ها، نظریه رهیافت میان رشته ای است که دکتر احد فرامرز قراملکی بعد از نقادی نظریه های مخالف، آن را به صورت نظریه پردازی به معنای دقیق کلمه در کتاب "روش شناسی فلسفه ملاصدرا" عرضه و تبیین کرده است.

منبع اصلی:

کتاب "روش شناسی فلسفه ملاصدرا"، احد فرامرز قراملکی، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، چاپ اول تهران 1388ش. (304 صفحه)