مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمّد
نام خانوادگی:خردمند
پست الکترونیک:mkheradmand@noornet.net
نخصص ها:سایر